هیچی دیگه یک هفته دیگه فعالیت داریم بعد هم دیگه خداحافظی ، البته قدرتمندتر آخرای تابستون برمیگردیم ولی فعلا خداحافظی.