میکنی به ما با دل پری نگاه.نداری ازم تو دل خوشی انگار

اندازه اصلی کلیک بر روی تصویر

«جهان رپ»